Ίδρυμα

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα (ΦΕΚ 1491/ 4 Μαΐου 2012).
Έδρα του Ιδρύματος είναι η Θεσσαλονίκη. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και καλλιέργεια του διεθνούς δικαίου σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα η προώθηση της διεπιστημονικής μελέτης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα στο σκοπό του Ιδρύματος περιλαμβάνονται:

α) Η προώθηση της μελέτης και έρευνας του διεθνούς δικαίου στη Βόρεια Ελλάδα και η δημιουργία και διάδοση ειδικών γνώσεων στο αντικείμενο αυτό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή, διαφύλαξη και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου.
β) Η προσέγγιση, με άξονα το ανωτέρω αντικείμενο του Ιδρύματος, ιδίως της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και η επιστημονική συνδρομή στη διαμόρφωση μιας ενεργητικότερης και δυναμικότερης ελληνικής παρουσίας στα συναφή διεθνή και ευρωπαϊκά επιστημονικά δρώμενα.

γ) Η παροχή χρηματικών ή άλλου είδους οικονομικών ενισχύσεων (π.χ. εξόδων τροφής, εγγραφής σε σχολές, μαθήματα, σεμινάρια, κάλυψης εξόδων διαμονής σε ξενοδοχεία κ.λπ.) και η απονομή βραβείων επί μελετών σε τομείς που σχετίζονται με το αντικείμενο του Ιδρύματος και συμβάλλουν στην προώθηση και προβολή μιας περισσότερο δυναμικής και ενεργητικής ελληνικής σχετικής επιστημονικής παρουσίας.

δ) Η επιστημονική διασύνδεση του Ιδρύματος με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά ιδρύματα, οργανώσεις ή οργανισμούς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα έρευνας, ινστιτούτα και επιστημονικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού αντικειμένου ή ενδιαφέροντος.

ε) Η συμμετοχή σε ελληνικά και αλλοδαπά ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους αλλοδαπούς και ελληνικούς φορείς.

Μέσα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών είναι, ιδίως:

α) Η διοργάνωση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων σχετικών με το διεθνές δίκαιο ή επί μέρους ή συναφείς και ήδη αυτονομημένους κλάδους του, περιλαμβανομένης πάντως της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η συμμετοχή Ελλήνων σε όμοιες ή αντίστοιχες εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

β) Η χορήγηση χρηματικών και άλλων οικονομικών ενισχύσεων για την εξειδίκευση επιστημόνων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στους ανωτέρω γνωστικούς τομείς και η απονομή βραβείων επί θεμάτων που σχετίζονται με τους ανωτέρω γνωστικούς τομείς και τους ειδικούς σκοπούς του Ιδρύματος, σε Έλληνες και αλλοδαπούς.

γ) Η διενέργεια και χρηματοδότηση ερευνών και μελετών θεωρητικής ή πρακτικής φύσεως επί θεμάτων που σχετίζονται με τους ανωτέρω γνωστικούς τομείς και τους ειδικούς σκοπούς του Ιδρύματος και η έκδοση σχετικών επιστημονικών δημοσιευμάτων και έργων.

δ) Η ερευνητική και άλλη συνεργασία του Ιδρύματος με διεθνείς οργανισμούς, ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ιδρύματα, κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς ή οργανώσεις και άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ίδιου, παρόμοιου ή συγγενούς επιστημονικού αντικειμένου ή ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που συμμερίζονται τον σκοπό του Ιδρύματος και επιθυμούν συνεργασία με αυτό.

ε) Η σύνταξη και υποβολή στις δημόσιες αρχές, σε διεθνείς οργανισμούς ή άλλες οργανώσεις και φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου από τους παραπάνω αναφερομένους υπομνημάτων, εκθέσεων και προτάσεων ή εισηγήσεων για ειδικά θέματα αναφερόμενα στον σκοπό και τους γνωστικούς τομείς του Ιδρύματος, περιλαμβανομένης της ενέργειας διαβημάτων για διαπιστούμενες παραβιάσεις των κανόνων του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

στ) Η συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριακού υλικού και κειμένων σχετικών με το διεθνές δίκαιο και, ειδικότερα, τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η συγκρότηση σχετικού αρχείου και τράπεζας δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα αυτή θα περιορίζεται στο πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (π.χ. ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Το Ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από την ιδρύτρια και άλλα οκτώ (8) μέλη σύμφωνα με την ιδρυτική Πράξη του.

Για το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο, βλ. εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2014, βλ. εδώ.

Για τον Απολογισμό/Ισολογισμό του Έτους 2014, βλ. εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2015, βλ. εδώ.

Για τον Απολογισμό/Ισολογισμό του Έτους 2015, βλ. εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2016, βλ. εδώ.

Για τον Απολογισμό/Ισολογισμό του Έτους 2016, βλ. εδώ 1 2

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2017, βλ. εδώ.

Για τον Απολογισμό/Ισολογισμό του Έτους 2017, βλ. εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2018, βλ. εδώ.

Για τον Απολογισμό/Ισολογισμό του Έτους 2018, βλ. εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2019, βλ. εδώ.

Για τον Απολογισμό/Ισολογισμό του Έτους 2019, βλ. εδώ και εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2020, βλ. εδώ.

Για τον Απολογισμό/Ισολογισμό του Έτους 2020, βλ. εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2021, βλ. εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2022, βλ. εδώ.