Αιτήσεις Συμμετοχής

Γενικές Πληροφορίες 

1. Συμβουλευθείτε τις προθεσμίες για την αίτηση και τα δίδακτρα. Εκμεταλλευτείτε το μειωμένο κόστος συμμετοχής της αρχικής προθεσμίας.

2. Κατεβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε εάν κάνετε αίτηση για υποτροφία ή/και για συμμετοχή στις εξετάσεις για το Δίπλωμα σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε υποτροφία ή να λάβετε μέρος στις εξετάσεις. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχετε τα τυπικά προσόντα. Στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής μαζί με το βιογραφικό σας (με κατάλογο των δημοσιεύσεών σας) στο [email protected].

3. Σε περίπτωση που κάνετε αίτηση για υποτροφία, ζητήστε από δύο άτομα να υποβάλουν συστατικές επιστολές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες στο [email protected].

Δείτε κάτωθι περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την αίτηση, τα δίδακτρα και τη συμμετοχή στα θερινά μαθήματα.

Προθεσμίες αιτήσεων και δίδακτρα  

Αιτήσεις για τα Θερινά Μαθήματα του 2023 έχουν ήδη ανοίξει.

Οι υποψήφιοι/-ες συμμετέχοντες/-ες θα πρέπει να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, την οποία θα επισυνάψουν και θα αποστείλουν μαζί με το βιογραφικό τους στο email [email protected]. Οι αιτούντες/-σες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το βιογραφικό τους ανεξάρτητα από το αν κάνουν αίτηση για υποτροφία ή/και το Δίπλωμα Μαθημάτων.

Θα υπάρξουν δύο προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων, όπως δείχνει και ο ακόλουθος πίνακας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μπορείτε να απευθύνετε το αίτημα σας για υποβολή αίτησης στο email [email protected]. Η Οργανωτική Επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα σας.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Αποστολή απάντησης για την αίτηση και για τη λήψη υποτροφίας Ύψος διδάκτρων και προθεσμία πληρωμής Προθεσμία για άσκηση δικαιώματος απόσυρσης από τα μαθήματα

A. Προθεσμία για μειωμένα δίδακτρα

15 Απριλίου 2023

25 Απριλίου 2023 300€
ως τις
5 Μαΐου 2023

Δικαίωμα απόσυρσης ως την 15 Μαΐου 2023 και επιστροφή 100 ευρώ.

Για απόσυρση μετά τις 15 Μαΐου 2023, δεν θα γίνεται επιστροφή.

B. Τελική προθεσμία 5 Ιουνίου 2023 12 Ιουνίου 2023 350€
ως τις
20 Ιουνίου 2023

Καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση απόσυρσης

 A. Προθεσμία για μειωμένα δίδακτρα: Για τους/τις υποψήφιους/-ες που θα υποβάλλουν την αίτησή τους ως τις 15 Απριλίου 2023, το ύψος των διδάκτρων θα ανέρχεται στα 300 ευρώ. Η απάντηση ως προς το αν έγιναν δεκτοί/-ές ή όχι και ως προς το εάν θα λάβουν υποτροφία ή όχι (εφόσον ζήτησαν υποτροφία) θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ως τις 25 Απριλίου 2023. Εφόσον έχουν γίνει δεκτοί θα πρέπει να πληρώσουν τα δίδακτρα ως τις 5 Μαΐου 2023. Σε περίπτωση απόσυρσής τους μέχρι τις 15 Μαΐου 2023, θα τους επιστραφούν 100 ευρώ, ενώ σε περίπτωση μετέπειτα απόσυρσης, δε θα γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων.

B. Τελική προθεσμία: Ως τελική προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής ορίζεται η 5η Ιουνίου 2023 και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 350 ευρώ. Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω e-mail για την τύχη της αίτησής τους (εφόσον έχουν κάνει αίτηση για υποτροφία και για την αίτηση αυτή) μέχρι τις 12 Ιουνίου 2023 και σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί/-ες θα πρέπει να πληρώσουν τα δίδακτρα ως τις 20 Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση απόσυρσης, δεν προβλέπεται επιστροφή των διδάκτρων.

Τα δίδακτρα καλύπτουν τη συμμετοχή στα μαθήματα, τα έξοδα φακέλου, το υλικό που θα διανεμηθεί και τη βεβαίωση συμμετοχής (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτή), αλλά ΔΕΝ καλύπτουν τη διαμονή, τα έξοδα μετακίνησης και τυχόν γεύματα. Για τυχόν εκδρομές (προαιρετική συμμετοχή), θα υπάρχει μια επιπλέον μικρή χρέωση (περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε εύθετο χρόνο).

Για τη συμμετοχή στα θερινά μαθήματα απαιτείται τόσο η αποδοχή της αίτησης από το Ίδρυμα όσο και η πληρωμή των διδάκτρων μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση μόνο ηλεκτρονικά. Φόρμες Αίτησης που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή που στέλνονται ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε στην Αίτηση Συμμετοχής θα χρησιμοποιηθεί για όλες σας τις επαφές με το Ίδρυμα αναφορικά με τα Θερινά Μαθήματα του 2023. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το e-mail σας λειτουργεί και να το επισκέπτεσθε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν ενημερώσεις.


Πληροφορίες για την πληρωμή των διδάκτρων 

Η πληρωμή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος. Αναλυτικές πληροφορίες θα αποστέλλονται στους/στις αιτούντες/-σες κατά τη λήψη θετικής απάντησης συμμετοχής στα Θερινά Μαθήματα 2023.

Πληροφορίες για τη θεώρηση εισόδου (visa)

Λάβετε υπόψη ότι, εάν δεν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ/ΕΟΧ, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε θεώρηση εισόδου, για να ταξιδέψετε στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης θεώρησης εισόδου στο χώρο Σένγκεν, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εάν χρειαστεί να συμπεριλάβετε μια επιστολή πρόσκλησης στην αίτηση θεώρησης εισόδου σας, επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως.

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα επιδιώκει να προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε ορισμένους/-ες αιτούντες/-σες, μόνο εφόσον είναι υπήκοοι χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ ή τον ΟOΣΑ και είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής κατά τον χρόνο αίτησης.

Η αίτηση για υποτροφία θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής στα Μαθήματα. Θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των θερινών μαθημάτων ([email protected]) μέσα στις προθεσμίες για την αίτηση συμμετοχής.

Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των συστατικών επιστολών:

Ο/Η συντάκτης/-κτρια της κάθε συστατικής επιστολής θα πρέπει να δηλώσει στην επιστολή το πλήρες όνομά του/της, τον τίτλο του/της, τον/την εργοδότη/-τρια του/της και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η συστατική επιστολή μπορεί να είναι στα Ελληνικά, στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά. Θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον/την συντάκτη/-κτρια και να σταλεί από τον/την ίδιο/-α ως PDF στο e-mail των Μαθημάτων ([email protected]). Σας παρακαλούμε να τονίσετε στους/στις συντάκτες/-κτριες των συστατικών επιστολών ότι θα πρέπει να τις στείλουν ηλεκτρονικά.

Οι αιτούντες/-σες, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ατόμων που θα γράψουν τις συστατικές επιστολές στην Ηλεκτρονική Αίτησης Συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα λάβουν υποτροφία εξαιρούνται από την πληρωμή των διδάκτρων. 

 

Βεβαίωση Συμμετοχής και Δίπλωμα Μαθημάτων

Το Ίδρυμα απονέμει Βεβαίωση Συμμετοχής σε όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-χουσες που παρακολούθησαν συστηματικά τα μαθήματα (διαλέξεις, σεμινάρια, στρογγυλή τράπεζα κ.λπ.).

Το Ίδρυμα απονέμει επίσης το Δίπλωμα των Μαθημάτων. Μόνο οι συμμετέχοντες/-χουσες που έχουν πτυχίο νομικής μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το Δίπλωμα. Για την απονομή του Διπλώματος απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων (διαλέξεις, σεμινάρια, στρογγυλή τράπεζα κ.λπ.) και η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις που θα γίνουν στα Αγγλικά, την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 το απόγευμα. Η επιλογή των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στην εξέταση για το Δίπλωμα βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος. Για πρακτικούς λόγους, ο αριθμός των συμμετεχόντων/-χουσών στην εξέταση δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ο Διευθυντής των Θερινών Μαθημάτων έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε επιλογή, συγκρίνοντας τα προσόντα των ενδιαφερόμενων αιτούντων/-σών.

Για αυτό τον σκοπό, είναι απαραίτητο να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική αίτησή σας το βιογραφικό σας μαζί με μία λίστα δημοσιεύσεων και να δηλώσετε στην Ηλεκτρονική Φόρμα Αίτησης τα ονόματα δύο ατόμων από τα οποία το Ίδρυμα θα μπορούσε να ζητήσει συστάσεις.
Παρακαλώ σημειώστε επίσης ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις επιβαρύνεται με ένα κόστος 20 ευρώ για διοικητικά έξοδα. Το δίπλωμα θα απονεμηθεί στους/στις τυχόν επιτυχόντες/-χούσες κατά την Τελετή Λήξης των Θερινών Μαθημάτων του 2023.

Η εξέταση για το Δίπλωμα θα αφορά σε ζητήματα σχετικά με το θέμα των Μαθημάτων και σε ζητήματα γενικού δημοσίου διεθνούς δικαίου (και πολιτικής). Περισσότερες πληροφορίες για το Δίπλωμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα Θερινά Μαθήματα 2023 και για άλλες δραστηριότητες του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης στις ιστοσελίδες που αφορούν τα Θερινά Μαθήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: [email protected]