Προγράμματα Jean Monnet

Πρόγραμμα Jean Monnet «Η Ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Σύστημα»

Πρόγραμμα / Κατηγορία Δράσης: Erasmus+ / Jean Monnet Activities

Κωδικός Αριθμός Έργου: 620967-EPP-1-2020-1-EL-EPPJMO-PROJECT

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2020 – Λήξη: Αύγουστος 2022

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Jean Monnet «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου»

Πρόγραμμα / Κατηγορία Δράσης: Erasmus+ / Jean Monnet Activities

Κωδικός Αριθμός Έργου: 575175-EPP-1-2016-1-EL-EPPJMO-PROJECT

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2016 – Λήξη: Αύγουστος 2018

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.