Η Ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Σύστημα

Πρόγραμμα Jean Monnet «Η Ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Σύστημα»

Πρόγραμμα / Κατηγορία Δράσης: Erasmus+ / Jean Monnet Activities

Κωδικός Αριθμός Έργου: 620967-EPP-1-2020-1-EL-EPPJMO-PROJECT

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2020 – Λήξη: Αύγουστος 2022 

Γενικό Πλαίσιο και Στόχοι

Το πρόγραμμα Jean Monnet «Η Ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Σύστημα [EURIS]» πραγματεύεται το πολύπλοκο ζήτημα της ευθύνης της ΕΕ στο διεθνές σύστημα.

Το πρόγραμμα επιδιώκει:

  1. Να συστηματικοποιήσει την πρακτική σχετικά με την ευθύνη της ΕΕ και των Κρατών Μελών και να καταστήσει περισσότερο ορατό το σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ που επηρεάζει τον καταμερισμό της ευθύνης ανάμεσα στην Ένωση και τα Κράτη Μέλη.
  2. Να διαχύσει την επιστημονική γνώση αναφορικά με τη λειτουργία της ΕΕ και την παρουσία της στο διεθνές σύστημα, σε διάφορες ομάδες πολιτών.
  3. Να διαδώσει πληροφορίες που θα ωφελήσουν το ευρύ κοινό. Καθιστώντας πιο εύκολη την κατανόηση της διακυβέρνησης της ΕΕ, οι διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας σε τομείς κοινής ή αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ.

Ερευνητικοί Άξονες και Δημοσιεύσεις

Σκοπός της ερευνητικής δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος είναι να προσδιοριστεί η επιστημονική πρόοδος στο πεδίο του δικαίου της διεθνούς ευθύνης και ειδικότερα της ευθύνης της ΕΕ στο διεθνές σύστημα. Αυτό θα επιτρέψει τη συστηματοποίηση των ζητημάτων και θα καταδείξει τους τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω επικοινωνία με το κοινό. Υπάρχουν τέσσερις ερευνητικοί άξονες:

  1. Ευθύνη της ΕΕ στον τομέα του διεθνούς οικονομικού δικαίου
  2. Ευθύνη της ΕΕ για την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος
  3. Ευθύνη της ΕΕ και δικαιώματα του ανθρώπου.
  4. Ευθύνη της ΕΕ στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

Τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στις εκδόσεις του προγράμματος (κείμενα εργασίας, βιβλία ή επιμελημένα τεύχη σε επιστημονικά περιοδικά, εκπαιδευτικά εγχειρίδια) καθώς και στο οπτικοακουστικό υλικό και στο υλικό που θα δημοσιεύεται στο Παρατηρητήριο.

Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στη διοργάνωση εκδηλώσεων όπου θα επιδιώκεται μια συστηματική ανάδειξη του ζητήματος της ευθύνης της ΕΕ όσο και στην επέκταση της έρευνας στο πλαίσιο των τεσσάρων αξόνων, προσφέροντας πιο εξειδικευμένες και στοχοθετημένες αναλύσεις και παρουσιάσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές θα διοργανώνονται φέρνοντας κοντά ακαδημαϊκούς και ανθρώπους της πράξης που ειδικεύονται στο δίκαιο της ΕΕ, στο διεθνές δίκαιο και σε άλλους τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Jean Monnet.